MỘT THÁI LAN PHỤ THUỘC VÀO VACCINE – LIỆU NHU CẦU NỘI ĐỊA CÓ GIÚP ỔN ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH KHÁCH